Line : กลุ่มงานบุคลากร สอศ.
สถิติการเข้าใช้งานระบบ 7,435 ครั้ง
เข้าสู่ระบบแล้ว 428/428 สถานศึกษา
รับรองข้อมูลแล้ว 0/428 สถานศึกษา
ดูรายละเอียดแต่ละสถานศึกษา